بنشین بر لب جوی

روزی از روزگاران که اندیشه هایم را دورم ریخته بودم وغرق بررسی شان شده بودم، اندیشه ی جدیدی وارد شد وگفت: اگر پیامبر توانست 

در چهل سالگی مبعوث شود تو هم می توانی پیامبر درونت را تا چهل سالگیت مبعوث کنی.

و من بر آن شدم تا پیامبر درونم را ... این روزها گذشت و من در حرم رضوی چهل ساله شدم اما شاهد برانگیختن پیامبرم نشدم.            

گامهای برانگیخته شدن  درس بزرگی به من داد. این که قدمهایم را شمرده و محتاطتر از همیشه بردارم. آنچنان که گذشت عمرم در

 پنج سال بعد از سی و شش سالگی نه تنها برابری که شاید بسیار طولانی تر از آن گذشت.

 

پ.ن:  هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

/ 0 نظر / 36 بازدید