حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ

این که سفارش فراوان به اشک ریختن و عزاداری نموده اند برای آن است که اشک بر شهید "اشتیاق به شهادت" را به همراه دارد.

 خوی حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا می گرداند. چون اشک رنگ کسی را می گیرد که برای او ریخته 

می شود و همین رنگ را به صاحب اشک نیز می دهد. از این رو انسان حسینی منش، نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد.

"آیه الله جوادی آملی"

/ 0 نظر / 59 بازدید